Email: dethi.one@gmail.com

Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1

12545| 12028 lượt thi| 90 phút| 40 câu hỏi| In đề

Đánh giá


3.5

Tổng: 2

5

0
4

50%
3

50%
2

0
1

0

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa 33 nước châu Âu cùng Mỹ và Canađa đã

Câu 2:

Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là

Câu 3:

Một trong những điểm giống nhau giữa phong trào Cần Vương (1885 - 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) là

Câu 4:

Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước đồng minh trong hội nghị Ianta (2/1945)?
 

Câu 6:

Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu 7:

Bài học từ việc kí kết hiệp định Sơ bộ (1946), Giơ-ne-vơ (1954), Pari (1973) được vận dụng trong hoạt động ngoại giao hiện nay là

Câu 8:

Công cuộc chuẩn bị toàn diện cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam được hoàn thành trong

Câu 9:

Sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) là

Câu 10:

Cách mạng Lào (1945 - 1975) nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả nhất từ

Câu 11:

Thuận lợi mới của cách mạng Việt Nam sau chiến thắng Biên giới (1950) là

 

Câu 12:

Yếu tố quốc tế tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương là

 

Câu 13:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam tại mặt trận Đà Nẵng (1858 -1859) đã không

 

Câu 14:

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1913) ở Việt Nam trong bối cảnh

 

Câu 15:

Một trong những ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

Câu 16:

Xu hướng bạo động và xu hướng cải cách trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX có sự khác nhau về

 

Câu 17:

Nội dung mới thể hiện sự tiến bộ và nhân văn trong Hiệp định Pari về Việt Nam (1973) so với Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương (1954) là

Câu 18:

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975), để bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, Đảng Lao động Việt Nam đã đưa ra biện pháp gì?

Câu 19:

Nội dung nào không phải là lí do Đảng cộng sản Đông Dương chưa chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)?

Câu 20:

Ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Bình Giã (2/12/1964) ở Việt Nam là

Câu 21:

Bản Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược nhau được kí kết ngày 23/8/1939 là

Câu 22:

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, từ năm 1969 đến năm 1973, Mỹ tiếp tục

Câu 23:

Đối tượng đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 24:

“Người khổng lồ về kinh tế, chú lùn về chính trị” là cụm từ nói về nước nào?

Câu 25:

Quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu 26:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ

Câu 27:

Nội dung nào không đúng về tác động của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với phong trào giải phóng dân tộc?

Câu 28:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam bao gồm:

Câu 29:

Ý nào phản ánh đúng về Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) được kí kết giữa hai đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính Phủ Pháp?

Câu 30:

Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 - 1975 là

Câu 31:

Nguyên tắc tư tưởng được Việt Nam Quốc dân đảng nêu ra năm 1929 là

Câu 32:

Trước tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa, các nước đang phát triển cần

Câu 33:

Mục đích cuối cùng của Pháp trong kế hoạch Nava là

Câu 34:

Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc?

Câu 35:

Nghị quyết của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ (4/1945) ở Việt Nam được triển khai trong thực tiễn qua sự kiện

Câu 36:

Đảng cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế cộng sản từ sau

Câu 37:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 không có sự tương đồng về

Câu 38:

Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo (10/1930) không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất vì lí do chủ yếu nào?

Câu 39:

Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), “ấp chiến lược” đóng vai trò là

Câu 40:

Nguyên nhân khách quan nào giúp các nước Tây Âu hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Từ khóa: thi thử THPT Quốc Gia, thi online THPT Quốc Gia, đề thi Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1, đáp án đề thi Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1, lời giải đề thi Đề thi thử THPT QG môn Lịch Sử năm 2019 - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 1, đề thi môn Lịch Sử