Email: dethi.one@gmail.com

Đề thi minh họa THPT QG môn Địa lý năm 2020 - Bộ GD&ĐT lần 2

12419| 12017 lượt thi| 90 phút| 40 câu hỏi| In đề

Đánh giá


0

Tổng: 0

5

0
4

0
3

0
2

0
1

0

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Biện pháp bảo vệ đất trồng ở đồi núi nước ta là:

Câu 2:

Hạn hán ở nước ta thường gây ra nguy cơ

Câu 3:

Thủy sản nước ngọt ở nước ta thường được nuôi tại

Câu 4:

Sản phẩm nào sau đây ở nước ta không thuộc công nghiệp khai thác nhiên liệu?

Câu 5:

Đồng bằng sông Hồng không có thế mạnh về

Câu 6:

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

Câu 7:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

Câu 8:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

Câu 9:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Bắc?

Câu 10:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Câu 11:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

Câu 12:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào có số lượng trâu lớn nhất trong các tỉnh sau đây?

Câu 13:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh lớn nhất?

Câu 14:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có luyện kim màu?

Câu 15:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ? 

Câu 16:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 3 nối Hà Nội với nơi nào sau đây?

Câu 17:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác bôxit có ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 18:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 19:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 20:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Đông Nam Bộ?

Câu 21:

Cho biểu đồ

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2018 so với năm 2010?

Câu 22:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018 

Tỉnh

Thái Bình

Phú Yên

Kom Tum

Đồng Tháp

Diện tích (km2)

1586

5023

9674

3384

Dân số (nghìn người)

1793

910

535

1993

( Nguồn: Niêm giáp thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số của các tỉnh năm 2018?

Câu 23:

Lãnh thổ nước ta có

Câu 24:

Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động vận tải biển nước ta hiện nay?

Câu 25:

Hoạt động ngoại thương nước ta từ sau Đổi mới đến nay có

Câu 26:

Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thuận lợi tự nhiên cho phát triển

Câu 27:

Thuận lợi để phát triển nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu 28:

Hoạt động kinh tế nào sau đây phát triển mạnh ở Tây Nguyên hiện nay?

Câu 29:

Đông Nam Bộ hiện nay đứng đầu cả nước về

Câu 30:

Đồng bằng sông Cửu Long không có

Câu 31:

Hướng chủ yếu trong khai thác sinh vật biển ở nước ta hiện nay là:

Câu 32:

Dân số nước ta đông gây khó khăn chủ yếu cho việc

Câu 33:

Tỉ lệ lao động ở nông thôn nước ta hiện nay còn cao chủ yếu do

Câu 34:

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay được đẩy nhanh chủ yếu do

 

Câu 35:

Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời ở nước ta hiện nay chủ yếu do

Câu 36:

Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 – 2018:

(Số liệu theo Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 37:

Cho bảng số liệu:

LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔNG

CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

(Đơn vị: Nghìn người)

Năm

2010

2014

2016

2018

Thành thị

14106,6

16525,5

17449,9

18071,8

Nông thôn

36286,3

37222,5

36995,4

37282,4

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010 – 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Câu 38:

Địa hình ven biển nước ta đa dạng chủ yếu do tác động kết hợp của

Câu 39:

Các nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo nên mùa mưa ở Trung Bộ nước ta?

Câu 40:

Phần lãnh thổ phía Bắc nước ta có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao hơn phần lãnh thổ phái Nam chủ yếu do

Từ khóa: thi thử THPT Quốc Gia, thi online THPT Quốc Gia, đề thi Đề thi minh họa THPT QG môn Địa lý năm 2020 - Bộ GD&ĐT lần 2, đáp án đề thi Đề thi minh họa THPT QG môn Địa lý năm 2020 - Bộ GD&ĐT lần 2, lời giải đề thi Đề thi minh họa THPT QG môn Địa lý năm 2020 - Bộ GD&ĐT lần 2, đề thi môn Địa Lí